ANBI gegevens

Huis

Naam: Stichting Villa Klarendal

RSIN: 8222.68.012

E-mailadres:

– info@villaklarendal.nl

– villaklarendalarnhem@gmail.com

Doel van de Stichting Villa Klarendal 

Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Klarendal en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting Villa Klarendal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op de wijk en haar bewoners gerichte opbouwwerkzaamheden, sociale werkzaamheden, praktische hulp en ondersteuning, activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en dialoog en het werven van de fondsen die nodig zijn om dit mogelijk te maken. In eerste instantie richt de stichting zich op de wijk Klarendal te Arnhem. 

De stichting dient het algemeen belang en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Locatie
Onze activiteiten vinden verspreidt over de wijk Klarendal plaats, hoofdlocatie is het Multifunctioneel Centrum (MFC), Kazerneplein 2. 

Beloningsbeleid
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: giften en donaties; subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten; hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

De stichting doet geen uitkeringen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting Villa Klarendal geleverde goederen of diensten. 

Samenstelling van het bestuur van Stichting Villa Klarendal

Voorzitter: Ingeborg Janssen 
Lid: Wim Bos 

Fiscaal nummer

822268012 

Postadres 

Apeldoornseweg 19

6814 BG Arnhem 

Verslagen

Voor een actueel verslag en van onze activiteiten en de jaarlijkse financiële verantwoording verwijzen wij u naar onze visiedocumenten.

Actueel in Klarendal