ANBI gegevens

Villa Klarendal bestaat uit Stichting Villa Klarendal (wijkwerk) en Christelijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal (maaltijden en vieringen). Zowel de stichting als de wijkgemeenschap hebben de ANBI status. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanwege de door de Belastingdienst toegekende ANBI-beschikkingen zijn giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen als aftrekposten bij de IB-aangifte in te voeren. Een gift aan Villa Klarendal is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Doel van de Stichting Villa Klarendal 

Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Klarendal en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting Villa Klarendal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op de wijk en haar bewoners gerichte opbouwwerkzaamheden, sociale werkzaamheden, praktische hulp en ondersteuning, activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en dialoog en het werven van de fondsen die nodig zijn om dit mogelijk te maken. In eerste instantie richt de stichting zich op de wijk Klarendal te Arnhem. 

De stichting dient het algemeen belang en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Locatie
Onze activiteiten vinden verspreidt over de wijk Klarendal plaats, hoofdlocatie is het Multifunctioneel Centrum (MFC), Kazerneplein 2. 

Beloningsbeleid
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: giften en donaties; subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten; hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

De stichting doet geen uitkeringen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting Villa Klarendal geleverde goederen of diensten. 

Samenstelling van het bestuur van Stichting Villa Klarendal: 

Voorzitter: Wim Bos 
Penningmeester/secretaris: Corno van Renssen 

Fiscaalnummer: 822268012 

Postadres: Vijverlaan 170, 6822 HH Arnhem 

Voor een actueel verslag en van onze activiteiten en de jaarlijkse financiële verantwoording verwijzen wij u naar onze visiedocumenten.

Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen.

Informatie

MFC Klarendal | Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem

(084) 836 38 61
info@villaklarendal.nl
IBAN: NL07INGB0004458014
BIC: INGBNL2A